Home / JLPT / JLPT N2 (page 2)

JLPT N2

Download N2読解問題55+ – 55+ reading comprehension tests for level N2 PDF

N2読解問題55+ 55+ reading comprehension tests for level N2 内容紹介 日本語能力試験N2合格の必須本 新日本語能力試験に完全対応。毎日の生活に役立つヒントを始め日本や世界の事情など多岐にわたる内容。読んでためになる問題や楽しい問題。語彙・文法は旧2級と同レベル。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download : PDF

Read More »

Download 新日本语能力考试N2文字词汇练习篇 PDF

新日本语能力考试N2文字词汇练习篇 1.依据最新颁布的样题和考试说明编写,对2级考试应掌握的词汇,按品词分类编写而成。 2.在编写过程中,作者查阅并参考了大量国内外先行出版的各类文字词汇辞书、试题汇编等,同时结合了作者多年积累的教学经验。书中所设计的题目针对性强,题量丰富,书稿质量相当不错,相信对准备参加考试的读者会有很大的帮助。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download ebook: Here

Read More »

Download 新日本语能力考试N2语法 练习篇 PDF

新日本语能力考试N2语法 练习篇 内容简介 · · · · · · 《新日本语能力考试N2语法练习篇(第2版)》包括以下内容:以新考试基本题型为依据:出题范围,题量设置,试题难易度等接近真题,真正做到考前实战练习。练习题内容生动丰富:每道练习题都由作者精心编写,句子妥帖自然,文章有趣活泼,轻松学习不枯燥。 涵盖重点,难点突出:全套书涵盖了新考试要求的所有语法点,并对部分重点语法和较难的语法进行举一反三的练习。 练习和解析相结合,浅显易懂:每道练习题都配有详细的语法解析,便于复习语法知识点,找出做错题的原因,查缺补漏。 配合语法解说篇使用,效果更佳:在进行语法练习的同时,建议配套使用同系列的语法解说篇进行巩固学习,全面掌握日语语法知识。 海报: (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download TRY N2 (Tiếng Việt) PDF + CD

TRY N2 (Tiếng Việt) Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – Có tiếng Việt (Kèm CD) TRY! 日本語能力試験 N2 Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – TRY! 日本語能力試験N2 文法から伸ばす( ベトナム語版) được biên soạn bởi Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với 30 …

Read More »