Home / Trợ từ trong tiếng Nhật

Trợ từ trong tiếng Nhật

Trợ từ trong tiếng Nhật – 助詞

Cách sử dụng trợ từ が và を trong tiếng Nhật

Cách sử dụng trợ từ が và を trong tiếng Nhật Các trợ từ thường được nói đến trong tiếng Nhật là て、に、を、は、が. Nếu ta nói đến bộ khung chính trong câu văn tiếng Nhật thì các trợ từ như  て、に、を、は、が chính là phần liên kết các bộ khung đó. …

Read More »

Cách dùng 7 Trợ từ tiếng Nhật mang ý nghĩa về lượng

1. くらい hay ぐらい (kurai, gurai) く ら い hay ぐ ら い (kurai, gurai) diễn ra một số lượng xấp xỉ hay ước chừng, dịch ra tiếng việt có thể dịch là “khoảng”, “chừng”… くらい hay ぐらい cũng cùng một nghĩa nên bạn có thể sử dụng thay thế …

Read More »

4 Trợ từ chỉ hướng trong tiếng Nhật

Sau đây là 4 dạng sử dụng trợ từ tiếng Nhật trong ý nghĩa chỉ hướng của động từ, hướng ở đây muốn nói đến vị trí bắt đầu, kết thúc, hoặc xu hướng địa lý của hành động. : 1. に / へ (ni, e) Hai loại trợ từ …

Read More »

10 Trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật

Ở đây mình nhấn mạnh một điều trước, loạt bài này phân loại trợ từ theo chức năng, nên có một số trợ từ sẽ thể hiện nhiều chức năng/ý nghĩa hơn nhưng mình sẽ không đề cập đến, mà chỉ nói đến chức năng đã được phân loại mà …

Read More »