Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng và cách diễn đạt tiếng Nhật trong các cuộc hội nghị

Từ vựng và cách diễn đạt tiếng Nhật trong các cuộc hội nghị

Từ vựng và cách diễn đạt tiếng Nhật trong các cuộc hội nghị
Bộ sưu tập các cụm từ để giúp một dịch giả từ tiếng Nhật
外交官のための国際会議における重要表現と語彙

Cấu trúc thành 16 phần tình huống (chào, khai mạc cuộc họp, trình bày người tham gia, trả lời câu hỏi, v.v.) và 4 phần chủ đề (chính trị, kinh tế, ngoại giao, chủ đề quân sự).
Năm: 2002
Tác giả: Pyeter Tumarkin / P. Tumarkin
Chuyên mục: hướng dẫn học tập
Nhà xuất bản: 省 研修 (Viện đào tạo nâng cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản)
Ngôn ngữ : Nhật Bản, Nga, Anh
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF