Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Truyển tập tính từ trong tiếng Nhật

Truyển tập tính từ trong tiếng Nhật

Truyển tập tính từ trong tiếng Nhật
Hôm này cùng gửi đến mọi người dánh sách các tính từ trong tiếng Nhật.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp 110 Tính Từ N4, N3
Tổng hợp tính từ đuôi な “Na” trong tiếng Nhật