Home / Kanji / Kanji N2 / Tổng hợp Kanji N2 PDF

Tổng hợp Kanji N2 PDF

Tổng hợp Kanji N2 PDF
Danh sách 369 chữ Kanji N2. Đây là tài liệu tổng hợp những chữ Kanji N2 thường có trong JLPT N2.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Xem thêm:
Download Kanji Look And Learn N2 – N1 PDF (Tiếng Việt)
Download Kanji look and learn N3-N2 PDF (Tiếng Việt)

Download: PDF