Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Tên các thương hiệu nổi tiếng bằng tiếng Nhật

Tên các thương hiệu nổi tiếng bằng tiếng Nhật

Tên các thương hiệu nổi tiếng bằng tiếng Nhật
Tên gọi đúng trong tiếng Nhật của các thương hiệu nội tiếng.

Xem thêm:
Tổng hợp Động Từ Trái Nghĩa trong tiếng Nhật
Các cặp từ Đồng Nghĩa thường gặp trong JLPT