Home / Học tiếng Nhật / Download SỔ TAY CÁC VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ TẠI NHẬT SONG NGỮ VIỆT – NHẬT PDF

Download SỔ TAY CÁC VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ TẠI NHẬT SONG NGỮ VIỆT – NHẬT PDF

SỔ TAY CÁC VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ TẠI NHẬT SONG NGỮ VIỆT – NHẬT

<TÀI LIỆU QUÝ> Sổ tay thông tin y tế bằng tiếng Việt rất có ích cho những bạn mới sang Nhật.

Sô tay các vấn đề y tế

Quyển sổ tay này do tỉnh Tochigi phát hành. Mục đích việc sọan thảo cuốn sổ tay này là nhằm giúp cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Tochigi có thể an tâm trong việc đi khám bệnh hàng ngày, cũng như hiểu thêm về các dịch vụ y tế khi xảy ra thiên tai. Phần đầu của quyển sổ tay là những thông tin, hướng dẫn chung nên là có thể áp dụng ở mọi nơi ở Nhật.

Download: click here