Home / Tiếng Nhật cơ bản / Số đếm trong tiếng Nhật

Số đếm trong tiếng Nhật

Số đếm trong tiếng Nhật
Cùng học về số đếm trong tiếng Nhật.

Từ số 1 – 10

Kanji Hiragana Romaji Số
いち ichi 1
ni 2
さん san 3
よん・し yon/ shi 4
go 5
ろく roku 6
しち・なな shichi/ nana 7
はち hachi 8
きゅう kyuu 9
じゅう juu 10

Từ 11 trở đi

Kanji Hiragana Romaji Số
十一 じゅういち juu ichi 11
十二 じゅうに juu ni 12
十三 じゅうさん juu san 13
十四 じゅうよん juu yon 14
十五 じゅうご juu go 15
十六 じゅうろく juu roku 16
十七 じゅうしち juu shichi 17
十八 じゅうはち juu hachi 18
十九 じゅうきゅう juu kyuu 19
二十 にじゅう ni juu 20

Cứ vậy… lên đến số 99 là 九十九 (kyuu juu kyuu)

Hàng trăm/ ngàn/ triệu/ tỷ

TRĂM: 百 [ひゃく] hyaku : 100 
Lưu ý các số sau, chữ “hyaku” sẽ bị biến âm:
三百 [ さんびゃく] sanbyaku : 300
六百 [ろっぴゃく] roppyaku : 600
八百 [はっぴゃく] happyaku : 800

NGÀN: 千 [せん] sen : 1000
Lưu ý các số sau, chữ “sen” sẽ bị biến âm:
三千 [さんぜん] sanzen : 3000
八千 [はっせん] hassen : 8000

VẠN: 万 [まん] man : 10000
Lưu ý số 10.000 đọc là “ichiman” chứ không chỉ là “man”. Trái lại 100 đọc là “hyaku” chứ không phải “ichi hyaku” và 1000 là “sen” chứ không đọc là “ichi sen”.
Người Nhật không sử dụng cách đọc 10.000 hay 100.000 giống như Việt Nam mà sẽ quy cả 2 số trên thành đơn vị “vạn” ví dụ: 100.000 = 10 vạn, 10.000 = 1 vạn

Lưu ý: Các bạn cần chú ý thêm là tiếng Nhật đếm hàng 4 con số, còn tiếng Việt đếm hàng 3 con số. Tiếng Việt sẽ dùng đơn vị đếm là “ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ”. Tất nhiên là số từ hàng trăm trở xuống hay các số lẻ xen kẽ thì đếm là “trăm, mươi, đơn vị”.
Còn người Nhật sẽ đếm theo hàng các hàng sau:
万 man = vạn, 10^4 (chục ngàn)
億 oku = ức, 10^8 (trăm triệu)
兆 chou = triệu, 10^12 (triệu triệu)

Dưới đây là tổng kết cách đếm các số lớn từ tiếng Việt sang tiếng Nhật:
1000 = 千 (sen)
10.000 = 万 (man)
100.000 = 十万 (juu man
1.000.000 = 百万 (hyaku man)
10.000.000 = 千万 (sen man)
100.000.000 = 億 (oku)
1.000.000.000 = 十億 (juu oku)
10.000.000.000 = 百億 (hyaku oku)
100.000.000.000 = 千億 (sen oku)
1.000.000.000.000 = 兆 (chou)
10.000.000.000.000 = 十兆 (juu chou)
100.000.000.000.000 =百兆 (hyaku chou) (trăm ngàn tỷ)
1000.000.000.000.000 =千兆 (sen chou) (triệu tỷ)
10.000.000.000.000.000 = 一京 (ikkei) (100 triệu ngàn tỷ)

  • Số 0 trong tiếng Nhật

Số 0 không phải là thứ dễ dàng để người ta phát minh ra, bằng chứng là số La Mã không có số 0. So với các con số khác thì số 0 mãi sau này mới ra đời. Trong tiếng Nhật, số 0 thường được mượn từ tiếng Anh là “ゼロ”. Ngoài ra còn dùng chữ kanji (LINH) 零 đọc là “Rei”. Tuy nhiên, trong số đếm thì người Nhật dùng “zero”, còn “rei” sẽ dùng nhiều trong từ ghép kanji như:
零度 (reido) [linh độ] = 0℃

Lưu ý: Thêm một lưu ý quan trọng nữa là số 4 và số 7 có đến 2 cách đọc.

Phần lớn trường hợp bạn sẽ chỉ dùng <yon> cho số 4 四:
四回 yon-kai = bốn lần
四階 yon-kai = lầu bốn, tầng bốn
四百 yon-hyaku = bốn trăm
Số bảy 七 (mà các bạn có thấy số này là số 7 lộn ngược không nhỉ? ^^) cũng vậy, phần lớn dùng <nana>
七回 nana-kai = bảy lần
七階 nana-kai = lầu bảy
七百 nana-hyaku = bảy trăm
Vậy “shi” và “shichi” dùng thế nào? Đó thường là dùng khi đơn thuần là đếm, như trong quyền anh hay đếm số động tác bạn đã thực hiện (karate chẳng hạn) thì sẽ đếm là “ichi ni san shi go roku shichi hachi kyuu juu”.

Bạn cũng nên nhớ là số chín 九 có thể đọc là <ku> nữa, ví dụ:
19日(十九日) juu-ku nichi = ngày 19 hoặc
19日(十九日) juu-kyuu nichi = ngày 19
Số 10 (十) cũng có thể đọc là <ju> thay vì <juu> hay <じっ> với âm lặp (“tsu” nhỏ):
十分 juppun = 10 phút
十分 juu-fun = 10 phút
十分 [じっぴん] jippun = 10 phút
Nhìn chung, có nhiều cách đọc vì số đếm thì quan trọng nhất là đọc nhanh và dễ dàng, người Nhật sẽ đọc sao cho thuận miệng nhất có thể. Bạn cũng phải làm quen với việc này khi học số đếm tiếng Nhật.