Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N1 Goi – 新完全マスター語彙 日本語能力試験N1 PDF

Download Shin Kanzen Master N1 Goi – 新完全マスター語彙 日本語能力試験N1 PDF

Shin Kanzen Master N1 Goi – 新完全マスター語彙 日本語能力試験N1

“Từ đồng nghĩa” “Onomatopoeia” “Adverbs” Các mục nghiên cứu tương ứng với bài kiểm tra. Tập thể dục được chia thành hai giai đoạn thực hành cơ bản và tập thể dục. Đó là lý tưởng cho việc học từ vựng của những người học cao cấp và cao cấp, không chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi.

内容紹介
「類義語」「オノマトペ」「副詞」など試験に対応した学習項目。基本練習と実践練習の2段階に分かれた練習問題。試験対策にとどまらず、中上級学習者の語彙学習にも最適。

内容(「BOOK」データベースより)
「類義語」「オノマトペ」「副詞」など試験に対応した学習項目。基本練習と実践練習の2段階に分かれた練習問題(945問)。試験対策にとどまらず、中上級学習者の語彙学習にも最適。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *