Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N1 Goi – 新完全マスター語彙 日本語能力試験N1 PDF

Download Shin Kanzen Master N1 Goi – 新完全マスター語彙 日本語能力試験N1 PDF

Shin Kanzen Master N1 Goi – 新完全マスター語彙 日本語能力試験N1

Các mục học như “từ đồng nghĩa”, “từ tượng thanh” và “trạng từ” tương ứng với kỳ thi. Học những từ vựng luyện thi dùng cho người học trung cấp và cao cấp.

内容紹介
「類義語」「オノマトペ」「副詞」など試験に対応した学習項目。基本練習と実践練習の2段階に分かれた練習問題。試験対策にとどまらず、中上級学習者の語彙学習にも最適。

内容(「BOOK」データベースより)
「類義語」「オノマトペ」「副詞」など試験に対応した学習項目。基本練習と実践練習の2段階に分かれた練習問題(945問)。試験対策にとどまらず、中上級学習者の語彙学習にも最適。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF