Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N1 Dokkai – 新完全マスター読解 日本語能力試験N1 PDF

Download Shin Kanzen Master N1 Dokkai – 新完全マスター読解 日本語能力試験N1 PDF

Shin Kanzen Master N1 Dokkai – 新完全マスター読解 日本語能力試験N1

Trình bày các điểm đọc như “tương phản” và “diễn giải”. Câu thực hành dồi dào (tài liệu thông tin) như quảng cáo và tài liệu kinh doanh. Đào tạo “khả năng nắm bắt ý chính và mục đích của toàn bộ câu” và “khả năng đọc các phần tốt của câu”.

内容紹介
「対比」「言い換え」など、読み取りのポイントを提示。広告・ビジネス文書など実用的な文章(情報素材)が豊富。「文章全体の主旨や目的をつかむ力」と「文章の細かい部分を読み取る力」を養成。

内容(「BOOK」データベースより)
「対比」「言い換え」など、読み取りのポイントを提示。広告・ビジネス文書など実用的な文章(情報素材)が豊富。「文章全体の主旨や目的をつかむ力」と「文章の細かい部分を読み取る力」が身につく。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF