Home / JLPT / Download Shin Kanzen Master N1 Bunpou – 新完全マスター文法 日本語能力試験N1 PDF

Download Shin Kanzen Master N1 Bunpou – 新完全マスター文法 日本語能力試験N1 PDF

Shin Kanzen Master N1 Bunpou – 新完全マスター文法 日本語能力試験N1

Tìm hiểu 157 dạng ngữ pháp cần thiết ở cấp độ N1. Đối với mỗi hình thức vấn đề, có hiệu quả tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tương ứng với “ngữ pháp câu” với các câu hỏi bình luận và thực hành đầy đủ.

内容紹介
N1レベルで必要な157の文法形式を学習。問題形式ごとに、必要な知識やスキルを効率的に学習。充実した解説と練習問題で「文章の文法」に対応。

内容(「BOOK」データベースより)
N1レベルで必要な157の文法形式を学習。問題形式ごとに、必要な知識やスキルを効率的に学ぶ。充実した解説と練習問題で「文章の文法」に対応。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF