Home / Từ vựng / Từ vựng N4 / 40 Phó Từ N4 thường xuất hiện trong JLPT (Có ví dụ)

40 Phó Từ N4 thường xuất hiện trong JLPT (Có ví dụ)

40 Phó Từ N4 thường xuất hiện trong JLPT (Có ví dụ)

TỔNG HỢP 40 PHÓ TỪ N4 THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG JLPT
Phó từ đứng trước tính từ hoặc động từ, để làm rõ nghĩa hơn cho nội dung được nói đến.
Ví dụ bên dưới rất dễ hiểu và giúp các bạn nhớ sâu hơn.
Cảm ơn Tiếng Nhật Tanoshii đã chia sẽ.

Xem thêm:
Tổng hợp gần 40 phó từ trong tiếng Nhật N4
Tổng hợp Động Từ N4