Home / Học tiếng Nhật / Phân biệt 「ほど」、「くらい」、「ころ」 trong tiếng Nhật

Phân biệt 「ほど」、「くらい」、「ころ」 trong tiếng Nhật

Phân biệt 3 cụm từ mang ý nghĩa” khoảng”: 「ほど」、「くらい」、「ころ」

「~ほど」
– Chủ yếu dùng với khoảng thời gian, số lượng, hay đi với các phó từ như 「いか(如何)」「どれ」…, biểu thị mức độ, lượng gần đúng.
– KHÔNG đi với thời điểm, tuổi tác
– Là cách nói cứng hơn くらい và hay được dùng trong văn viết
※ Chú ý: Khi muốn nói “Khoảng ~ về trước” ta sẽ dùng 〇〇ほど前.

VD:
50年ほど前

2時間ほど勉強した(時間 – Khoảng thời gian)

つくえのうえにりんごが10個ほどあります(個数 – Số lượng)

3マイルほどあるいた(距離 – Cự ly)

「ぐらい」
– Phạm vi rộng, dùng cho cả thời gian, thời điểm, tuổi tác, số lượng,…
※ Hay sử dụng ぐらい nhiều hơn là くらい

VD:
10時ぐらいに駅であいましょう(時刻- Thời điểm)

2時間くらい勉強した(時間 – Khoảng thời gian)

10歳くらいのこども(年齢 – Tuổi)

つくえのうえにりんごが10個ぐらいあります(個数 – Số lượng)

3マイルくらいあるいた(距離 – Cự ly)

「~ころ」
– Đi với từ chỉ thời điểm, thời đại nhằm thể hiện cách nói mơ hồ ám chỉ trước hoặc sau thời gian được nhắc đến.
※1: Hay sử dụng ごろ nhiều hơn là ころ
※2: Khi muốn nói “Khoảng ~ về trước” ta sẽ dùng 〇〇頃前.

VD:
50年前頃 (khoảng 50 năm về trước)

10時ごろに駅であいましょう(時刻 – Thời điểm)

こどものころ、よくあの公園であそんだ(時代 – Thời đại)