Home / Ngữ pháp Minna no Nihongo

Ngữ pháp Minna no Nihongo

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 25

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 25 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 25課 1. Thể quá khứ thông thường +ら Khi ら được thêm vào sau thể quá khứ thông thường của các động từ, tính từ,danh từ.. thì nó sẽ biến mệnh đề đứng trước …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 24

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 24 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 24課 1. くれます Trong bài 7, các bạn đã được học động từ あげます với nghĩa là cho, tặng và もらいます với nghĩa là nhận. Ta có sơ đồ sau : 例1: わたしは さとうさんに はなを あげました。 Tôi …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 23

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 23 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 23課 1. Động từ, tính từ đuôi い ở とき nối 2 mệnh đề của câu. Mệnh đề có chứa ときlà mệnh đề trạng ngữ chỉ thời điểm khi xảy ra hành động …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 22

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 22 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 22課 1. Mệnh đề định ngữ: Trong bài 2 và bài 8, chúng ta đã học cách dùng danh từ hoặc tính từ để bổ nghĩa cho danh từ: ハイさんの うち  :  Nhà của …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 21

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 21 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 21課 1.(Thể văn thông thường)と おもいます Mẫu này được dùng để biểu thị phỏng đoán hay quan điểm của mình về một việc gì đó. Thông tin ( các phỏng đoán, quan điểm) …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 20

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 20 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 20課 1. Thể văn lịch sự và thể văn thông thường : Trong tiếng Nhật có 2 cách nói: các nói lịch sự và cách nói thông thường.  Các danh từ, tính từ …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 19

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 19 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 19課 1. Thể た Trong bài này, chúng ta sẽ học về thể た của động từ. Để tạo thể た của động từ, ta chỉ việc thay âm て(hoặc で) trong thể …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 18

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 18 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 18課 Thể từ điển(じしょけい) : Đây là dạng cơ bản của động từ. Các động từ được đưa vào trong từ điển dưới dạng này, chính vì thế nó có tên gọi là …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 17

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 17 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 17課 Thể ない Ngoài thể て và thể ます đã học phần trước, động từ trong tiếng Nhật còn một dạng biến hóa khác là thể ない. Sau đây là cách tạo thể …

Read More »

Ngữ Pháp Minna no Nihongo Bài 16

Học ngữ pháp Tiếng Nhật – Minna no Nihongo Bài 16 Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp 16課  1.V1て、V2て、~ Để nối các câu động từ với nhau, ta có thể sử dụng thể て. Khi có nhiều hơn hoặc bằng 2 hành động  liên tiếp xảy ra, ta sử dụng …

Read More »