Home / Luyện nghe / Download Nameraka Nihongo Kaiwa (tiếng Việt) – なめらか日本語会話 PDF + Audio CD

Download Nameraka Nihongo Kaiwa (tiếng Việt) – なめらか日本語会話 PDF + Audio CD

Nameraka Nihongo Kaiwa (tiếng Việt) – なめらか日本語会話

Nameraka Nihongo – Bản dịch tiếng Việt (Book PDF + Audio CD)
Giáo trình Kaiwa Nameraka Nihongo bản tiếng Việt sẽ hỗ bạn tốt hơn so với bản tiếng Nhật mà thư viện từng giới thiêu. Tất cả giải thích và hướng dẫn đều bằng tiếng Việt nhé. Đã có Audio đính kèm.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây