Home / Minna no Nihongo / Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes PDF

Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes PDF

Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes

(Sách dịch tiếng Anh từ vựng và ngữ pháp)
みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là bản dịch tiếng Anh của cuốn sách giáo trình minna no nihongo trung cấp1 Bản tiếng Nhật dành riêng cho người nước ngoài học tiếng Nhật.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF