Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 49 : ~とおりに~(~通りに)( Làm gì…theo , làm gì…đúng theo )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 49 : ~とおりに~(~通りに)( Làm gì…theo , làm gì…đúng theo )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 49 : ~とおりに~(~通りに)( Làm gì…theo , làm gì…đúng theo )

Giải thích:

Dùng để diễn tả bằng chữ viết, động tác, lời nói v.v…
(Động từ 2) một việc gì đó theo đúng như đã nghe hoặc học v.v..
(Động từ 1). Động từ 1 để ở thể nguyên dạng nếu động tác mà nó biểu thị sẽ được thự hiện trong tương lai, hoặc để ở thể 「た」nếu động tác đã được thực hiện.
Dùng để biểu thị một động tác nào đó được thực hiện theo đúng nội dung đã được biểu thị trong danh từ.

Ví dụ :
わたしがとおりに書いてください
Hãy viết theo tôi

線のとおりに、紙を切ってください
Hãy cắt theo đường này

見たとおりに、話してください
Nói lại đúng những gì đã thấy

説明書のとおりに、組み立てました。
Lắp dúng theo bảng hướng dẫn