Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần ~ cũng được )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần ~ cũng được )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần ~ cũng được )

Giải thích:
Mẫu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó không phải làm một việc gì đó

Ví dụ:

明日来なくてもいいです。
Ngày mai anh không đến cũng được

しなくてもいいです。
Không làm cũng được

急がなくてもいいです。
Không cần vội vàng như thế đâu