Home / Ngữ pháp / Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 25 : ~てください~ ( Hãy )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 25 : ~てください~ ( Hãy )

Mẫu câu ngữ pháp N4: Câu 25 : ~てください~ ( Hãy )

Giải thích:
Mẫu câu này được dùng khi người nói muốn nhờ vả, sai khiến hoặc khuyên nhủ người nghe.Khi nói với người trên thì không dùng mẫu này với ý sai khiến.

Ví dụ:

すみませんが、この漢字の読み方を教えてください。
Xin lỗi, hãy chỉ cho tôi cách đọc chữ kanji này.

ここに住所と名前を書いてください。
Xin hãy viết địa chỉ và tên vào chỗ này

ぜひ遊びに来てください。
Nhất định hãy đến chỗ tôi chơi

Chú ý:
Khi đề nghị ai làm việc gì すみませんが luôn đặt trước – てください
như trong VD1, như vậy sẽ lịch sự hơn trường hợp chỉ dùng – てください