Home / JLPT / Download Kirari Nihongo N4 Goi – 日本語能力試験対応 きらり-日本語 N4 語彙 PDF

Download Kirari Nihongo N4 Goi – 日本語能力試験対応 きらり-日本語 N4 語彙 PDF

Kirari Nihongo N4 Goi – 日本語能力試験対応 きらり-日本語 N4 語彙

日本語能力試験対応 きらり☆日本語 N4 語彙 単行本

Kirari Nihongo N4 GoiKirari Nihongo N4 Goi. Phương pháp học của tài liệu là bằng hình ảnh trực quan và bài tập kèm theo ngay sau
đó. Người học học từ xong thì thực hành ngay để ghi nhớ. Nếu bạn học tiếng Nhật chỉ mới học đến N5 và muốn trao dồi từ vựng để
lên cấp thì đây là công cụ rất tốt để bạn thực hiện điều đó.

商品の説明
内容紹介
日本語能力試験N4レベルに対応した語彙の「辞書」と「練習帳」「模擬試験」の要素を併せ持ったテキスト。かたまりで覚える、イラストで印象づける、文
脈の中で使いながら覚えるなど、言葉を覚えるための工夫が満載。

内容(「BOOK」データベースより)
辞書、練習、模擬問題の要素を併せ持ったテキスト。語彙全体を大きく「生活」「社会」「自然」の3分野に分けている。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF