Home / Ngữ pháp / Download 会話に挑戦!中級前期からの日本語ロールプレイ – Kaiwa Ni Chousen PDF + CD

Download 会話に挑戦!中級前期からの日本語ロールプレイ – Kaiwa Ni Chousen PDF + CD

会話に挑戦!中級前期からの日本語ロールプレイ: Kaiwa Ni Chousen

Đây là cuốn sách học Kaiwa đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người, “Kaiwa ni chousen”, dịch nôm na là Khiêu chiến cùng Kaiwa, dành cho các bạn trước cấp độ Trung cấp (tức là đã học xong sơ cấp). Sách có nhiều bài luyện tập kaiwa thú vị, chia vai với nhiều tình huống thực tế (như mượn đồ, hẹn,…), giúp các bạn vừa ôn tập ngữ pháp + từ vựng sơ cấp, vừa ứng dụng vào thực tế một cách trôi chảy nhuần nhuyễn.

出版社 / 著者からの内容紹介: 学 習者同士がロールプレイを通して自分に何が足りなかったのか、どんな言語知識、言語表現が必要だったのかを認識し、言語習得して行くように構成。留学生が 実際に出会う可能性の高い場面や状況から22場面を取り上げています。文型は習ったけど、それがうまく使えずコミュニケーションがとれない、という学習者 …

内容紹介
学習者同士がロールプレイを通して自分に何が足りなかったのか、どんな言語知識、言語表現が必要だったのかを認識し、言語習得して行くように構成。留学生が実際に出会う可能性の高い場面や状況から22場面を取り上げています。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook PDF + CD : click here