Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Hướng dẫn giải phần từ vựng Mondai 4 – N1

Hướng dẫn giải phần từ vựng Mondai 4 – N1

Hướng dẫn giải phần từ vựng Mondai 4 – N1
Sau đây cùng chia sẽ với các bạn, cách giải chi tiết phần từ vựng Mondai 4 trong cuốn CUỐN 徹底トレーニング語彙N1
Có đáp án tham khảm cho các bạn.
Chúc các bạn học tối, thi tốt.

Download : PDF