Home / N5 Kanji / JLPT N5 Kanji: 本 (hon)

JLPT N5 Kanji: 本 (hon)

JLPT N5 Kanji: (hon)

Ý nghĩa: Sách

Âm Onyomi: ほん (hon)

Âm Kunyomi: もと (moto)

Cách viết chữ 本:

Những từ thường có chứa chữ 本:
本 (ほん) : Cuốn sách, khối lượng, kịch bản, hiện tại, chính…

本社 (ほんしゃ) : trụ sở chính

本来 (ほんらい) : ban đầu, về cơ bản

全日本 (ぜんにほん) : tất cả Nhật Bản

本当に (ほんとうに) : thực sự

本屋 (ほんや) : hiệu sách; của hàng sách

日本 (にほん) : Nhật Bản

日本語 (にほんご) : Tiếng Nhật (ngôn ngữ)

本の (ほんの) : Chỉ là, chỉ có

本気 (ほんき) : Sự nghiêm túc, sự tha thiết, sự thật

本音 (ほんね) : ý định thực sự, động cơ, ý kiến đúng đắn, những gì một người thực sự nghĩ

本棚 (ほんだな) : Giá sách, tủ sách

本当 (ほんとう) : Sự thật, thực tế

本物 (ほんもの) : Đồ chính hãng, đồ thật

本能 (ほんのう) : Bản năng

基本 (きほん) : Những điều cơ bản, các nguyên tắc cơ bản, nền tảng

本質 (ほんしつ) : Bản chất

本人 (ほんにん) : Chính chủ, bản thân người đó

本来 (ほんらい) : Ban đầu, chủ yếu

本位 (ほんい) : Tiêu chuẩn, cơ sở, nguyên tắc

配本 (はいほん) : Phân phối sách

脚本 (きゃくほん) : Kịch bản, kịch bản phim

見本 (みほん) : Mẫu vật, mẫu

本部 (ほんぶ) : Trụ sở chính, văn phòng chính

本体 (ほんたい) : Hình thức thực tế, phần chính, đơn vị chính, cơ thể (của một máy)

大本 (おおもと) : Gốc rễ, nguồn gốc, cơ sở, nền tảng

松本 (まつもと) : Matsumoto (thành phố của Nhật Bản)