Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 6: Từ hữu dụng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 6: Từ hữu dụng

Bài học hôm nay sẽ là về: những từ hữu dụng được dùng trong nhiều tình huống khác nhau

すみません:Xin lỗi
すみません、これはいくらですか?:Xin lỗi, cho tôi hỏi cái này giá bao nhiêu?

ありがとう(ございます):Cám ơn (thể thường/thể lịch sự)

Chúng ta có thể sử dụng những từ này khi muốn gọi hoặc cám ơn ai đó

(Japan Society is the rights holder for this video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *