Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 6: Từ hữu dụng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 6: Từ hữu dụng

Bài học hôm nay sẽ là về: những từ hữu dụng được dùng trong nhiều tình huống khác nhau

すみません:Xin lỗi
すみません、これはいくらですか?:Xin lỗi, cho tôi hỏi cái này giá bao nhiêu?

ありがとう(ございます):Cám ơn (thể thường/thể lịch sự)

Chúng ta có thể sử dụng những từ này khi muốn gọi hoặc cám ơn ai đó

(Japan Society is the rights holder for this video)