Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 44: Những từ tượng thanh thú vị

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 44: Những từ tượng thanh thú vị

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 44: Những từ tượng thanh thú vị

(Japan Society is the rights holder for this video.)