Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 22: Mua sắm

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 22: Mua sắm

Bài học về những từ chúng ta có thể sử dụng khi đi mua sắm.

これ: cái này (gần người nói)

(Japan Society is the rights holder for this video.)

それ: cái kia (gần người nghe)

あれ: cái kia ( xa cả người nói lẫn người nghe)

これはいくらですか: cái này giá bao nhiêu?

これはなんですか: đây là cái gì?

これをください: tôi sẽ lấy cái này.

それはなんですか: cái đó là gì vậy?

それをください: cái đó là gì vậy?

あれはなんですか: cái đó là gì vậy?

あれをください: cái đó là gì vậy?

(Japan Society is the rights holder for this video.)