Home / Học tiếng Nhật / Đồng từ bỏ “Masu” ( V bỏ ます ) trong tiếng Nhật

Đồng từ bỏ “Masu” ( V bỏ ます ) trong tiếng Nhật

Đồng từ bỏ “Masu” ( V bỏ ます ) trong tiếng Nhật
Trong bài này cùng gửi đến các bạn mững mẫu ngữ pháp tiếng Nhật về những Động Từ bỏ ます (masu).

Xem thêm:
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5
Từ nối trong tiếng Nhật