Home / Kanji / Danh sách động từ Kanji

Danh sách động từ Kanji

Danh sách động từ Kanji
常用漢字の動詞一覧
Cùng gửi đến mọi người các đồng từ Kanji cơ bản. Các động từ Kanji thường dùng trong các câu tiếng Nhật.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : here