Home / Từ vựng / Từ vựng N4 / Những cặp Tính Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật N5, N4

Những cặp Tính Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật N5, N4

Những cặp Tính Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật N5, N4
NHỮNG CẶP TÍNH TỪ TRÁI NGHĨA N5 N4 NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT
Từ vựng tiếng Nhật về các cặp tính từ trái nghĩa chỉ cảm xúc
Từ vựng tiếng Nhật về các cặp tính từ chỉ vị trí, kích thước
Từ vựng tiếng Nhật về các cặp tính từ chỉ tính chất

Xem thêm:
Tổng hợp các Phó Từ trong tiếng Nhật N5
Danh sách động từ tiếng Nhật N5, N4