Home / Học tiếng Nhật / Cách chia thể ngắn trong tiếng Nhật

Cách chia thể ngắn trong tiếng Nhật

Cách chia thể ngắn trong tiếng Nhật

Xem thêm:
Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật
Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4)