Home / Kanji / Download Bảng Hán Tự Nhật ngữ Đông Du 2136 chữ mới PDF

Download Bảng Hán Tự Nhật ngữ Đông Du 2136 chữ mới PDF

Bảng Hán Tự Nhật ngữ Đông Du 2136 chữ mới

Dưới đây là bảng Hán tự mới nhất của trường Nhật ngữ Đông Du dành cho bậc Trung và Thượng cấp, gồm 2136 chữ. Cách trình bày giống như cuốn cũ 1850 chữ, chỉ khác 1 điều là cuốn mới nhiều chữ dịch nghĩa đúng và sát hơn, bám sát bảng Hán tự được chính phủ Nhật công bố vào ngày 30-11-2010. Hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn !

Download Ebook : PDF