Home / Trợ từ trong tiếng Nhật / Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Đề 4 (Có đáp án)

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Đề 4 (Có đáp án)

Bài tập Trợ Từ trong tiếng Nhật N5 – Đề 4 (Có đáp án)
Bài tập trợ từ trong tiếng Nhật N5 có đáp án

(    )に なにを いれますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。


Đáp án:
a. 4
b. 4
c. 4
d. 1
e. 1
f. 4
g. 3
h. 1
i. 3
j. 3

Xem thêm:
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Đề 3
Cách dùng 5 Trợ từ để diễn tả lý do/nguyên nhân trong tiếng Nhật