Home / Trợ từ trong tiếng Nhật / Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Đề 1 (Có đáp án)

Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Đề 1 (Có đáp án)

Bài tập Trợ Từ trong tiếng Nhật N5 – Đề 1 (Có đáp án)
Bài tập trợ từ trong tiếng Nhật N5 có đáp án

(    )に なにを いれますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。


Đáp án:
a. 2
b. 2
c. 2
d. 2
e. 2
f. 4
g. 1
h. 4
i. 1
j. 3

Xem thêm:
Cách sử dụng trợ từ trong tiếng Nhật
45 Câu Trợ Từ từng ra trong JLPT (Có đáp án và giải thích)