Home / JLPT / JLPT N3 / Tổng hợp 54 câu Kanji JLPT N3 thường gặp

Tổng hợp 54 câu Kanji JLPT N3 thường gặp

Tổng hợp 54 câu Kanji JLPT N3 thường gặp
Tranh thủ cuối tuần làm ôn tập nào cả nhà.

Đáp án tham khảo:
Câu 1: 2 | Câu 2: 4 | Câu 3: 1 | Câu 4: 3 | Câu 5: 2 | Câu 6: 2

Đáp án tham khảo:
Câu 7: 4 | Câu 8: 3 | Câu 9: 4 | Câu 10: 4 | Câu 11: 2 | Câu 12: 3

Đáp án tham khảo:
Câu 13: 4 | Câu 14: 2 | Câu 15: 1 | Câu 16: 3 | Câu 17: 4 | Câu 18: 1

Đáp án tham khảo:
Câu 19: 3 | Câu 20: 2 | Câu 21: 4 | Câu 22: 1 | Câu 23: 3 | Câu 24: 2

Đáp án tham khảo:
Câu 25: 2 | Câu 26: 3 | Câu 27: 4 | Câu 28: 2 | Câu 29: 1 | Câu 30: 4

Đáp án tham khảo:
Câu 31: 4 | Câu 32: 3 | Câu 33: 3 | Câu 34: 2 | Câu 35: 1 | Câu 36: 3

Đáp án tham khảo:
Câu 37: 3 | Câu 38: 4 | Câu 39: 1 | Câu 40: 4 | Câu 41: 1 | Câu 42: 2

Đáp án tham khảo:
Câu 43: 2 | Câu 44: 4 | Câu 45: 1 | Câu 46: 2 | Câu 47: 1 | Câu 48: 2

Đáp án tham khảo:
Câu 49: 4 | Câu 50: 3 | Câu 51: 2 | Câu 52: 3 | Câu 53: 3 | Câu 54: 1