Home / JLPT / JLPT N3 / Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3

Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3

Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3
Để giúp các bạn ôn thi JLPT N3 phần từ vựng, cùng gửi đến các bạn những câu từ đồng nghĩa có trong đề thi JLPT N3.

Đáp án:
Câu 1: 4 | Câu 2: 2 | Câu 3: 1 | Câu 4: 3 | Câu 5: 1 | Câu 6: 3

Đáp án:
Câu 7: 4 | Câu 8: 3 | Câu 9: 1 | Câu 10: 1 | Câu 11: 2 | Câu 12: 2

Đáp án:
Câu 13: 4 | Câu 14: 3 | Câu 15: 1 | Câu 16: 4 | Câu 17: 1 | Câu 18: 3

Đáp án:
Câu 19: 2 | Câu 20: 1 | Câu 21: 4 | Câu 22: 1 | Câu 23: 3 | Câu 24: 1

Đáp án:
Câu 25: 2 | Câu 26: 4 | Câu 27: 1 | Câu 28: 3 | Câu 29: 1 | Câu 30: 2

Đáp án:
Câu 31: 4 | Câu 32: 3 | Câu 33: 1 | Câu 34: 2 | Câu 35: 1 | Câu 36: 4

Đáp án:
Câu 37: 3 | Câu 38: 1 | Câu 39: 3 | Câu 40: 3 | Câu 41: 3