Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / 10 Cặp từ tiếng Nhật đọc xuôi đọc ngược lại là 2 nghĩa khác nhau

10 Cặp từ tiếng Nhật đọc xuôi đọc ngược lại là 2 nghĩa khác nhau

10 Cặp từ tiếng Nhật đọc xuôi đọc ngược lại là 2 nghĩa khác nhau
Tổng hợp tiếng Nhật đọc xuôi cũng có nghĩa, mà đọc ngược cũng có nghĩa

Xem thêm:
Ngày tháng năm trong tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật về quần áo