Home / JLPT / JLPT N4 / Download 新日本语能力考试N4 语法练习篇 PDF

Download 新日本语能力考试N4 语法练习篇 PDF

新日本语能力考试N4 语法练习篇

《新日本语能力考试N4语法练习篇》完全以N4语法样题为依据编写而成,分两大部分:成就合格和挑战高分,共计50套题目,题量丰富,题目难易程度接近真题。每套题目分三种题型。

题型1为选词填空,主要考查应试者的语法知识;题型2为排列组合,选择标准选项,考查应试者的日语单句的语言组织能力;题型3为综合运用,考查应试者在文章中的日语应用能力及表达能力。

Tài liệu ôn thi N4 này cho chính Ecust biên soạn. Các bạn không cần lo về tiếng Hoa, vì trong tài liệu các câu hỏi ôn tập chỉ toàn là tiếng Nhật, vẫn hoàn toàn có thể dùng để ôn luyện được nhé.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download ebook: Here