Home / JLPT / Download 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 PDF

Download 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 PDF

新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3

新日本语能力考试N3文字词汇强化训练
内容简介 · · · · · ·
本书对《新日本语能力考试N3文字词汇强化训练》 (2010年8月出版) 的每一回进行了完整的解析, 帮助考生查缺补漏, 理解做错题的原因。

点击链接进入新版:

新日本语能力考试N3文字词汇强化训练(解析版)(第2版)

Download Ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *